Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Fi2018/00923/S3

Publicerad

Ladda ner:

Efter att propositionen En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (prop. 2015/16:29) beslutades fortsatte diskussionerna inom OECD när det gäller tolkning och tillämpning av den globala standarden. Med anledning av det gjordes vissa justeringar efter förslag i proposition Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (prop. 2016/17:48).

För närvarande pågår mer systematiska utvärderingar i det globala
forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter (Global Forum) av varje lands specifika sätt att genomföra den globala standarden i nationell lagstiftning och vad som kan förbättras eller förtydligas i respektive land. Sveriges genomförandelagstiftning utvärderades under 2017. Genom denna utvärdering har ytterligare några områden kunnat identifieras där justeringar i den svenska lagstiftningen är motiverade.

Denna promemoria innehåller förslag till de ytterligare justeringar som
behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.
Ändringar föreslås i offentlighets- och sekretesslagen,
skatteförfarandelagen, lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018