Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Diarienummer: Fi2016/02958/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast tisdagen den 13 september 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.