Remiss av promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Diarienummer: U2016/03475/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 23 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.