Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Diarienummer: U2017/00732/F

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 augusti 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän
2 Riksrevisionen
3 Svea hovrätt
4 Malmö tingsrätt
5 Kammarrätten i Jönköping
6 Förvaltningsrätten i Stockholm
7 Justitiekanslern
8 Domstolsverket
9 Polismyndigheten
10 Brottsförebyggande rådet
11 Datainspektionen
12 Totalförsvarets forskningsinstitut
13 Socialstyrelsen
14 Inspektionen för vård och omsorg
15 Läkemedelsverket
16 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
17 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
18 Statens medicinsk-etiska råd
19 Arbetsgivarverket
20 Statskontoret
21 Statens ansvarsnämnd
22 Universitetskanslersämbetet
23 Överklagandenämnden för högskolan
24 Uppsala universitet
25 Lunds universitet
26 Göteborgs universitet
27 Stockholms universitet
28 Umeå universitet
29 Linköpings universitet
30 Karolinska institutet
31 Kungl. Tekniska högskolan
32 Luleå tekniska universitet
33 Karlstads universitet
34 Linnéuniversitetet
35 Örebro universitet
36 Mittuniversitetet
37 Sveriges lantbruksuniversitet
38 Blekinge tekniska högskola
39 Försvarshögskolan
40 Gymnastik- och idrottshögskolan
41 Högskolan i Borås
42 Högskolan Dalarna
43 Högskolan i Gävle
44 Högskolan i Halmstad
45 Högskolan Kristianstad
46 Högskolan i Skövde
47 Högskolan Väst
48 Konstfack
49 Kungl. Konsthögskolan
50 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
51 Malmö högskola
52 Mälardalens högskola
53 Stockholms konstnärliga högskola
54 Södertörns högskola
55 Vetenskapsrådet
56 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
57 Centrala etikprövningsnämnden
58 Rymdstyrelsen
59 Institutet för rymdfysik
60 Chalmers tekniska högskola AB
61 Ersta Sköndal högskola AB
62 Handelshögskolan i Stockholm
63 Stiftelsen Rödakorshemmet
64 Sophiahemmet, Ideell förening
65 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
66 Naturvårdsverket
67 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
68 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
69 Forskningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande
70 Statens energimyndighet
71 Trafikverket
72 Statens väg- och transportforskningsinstitut
73 Sveriges geologiska undersökning
74 Verket för innovationssystem
75 Statens veterinärmedicinska anstalt
76 Livsmedelsverket
77 Regelrådet
78 Riksantikvarieämbetet
79 Naturhistoriska riksmuseet
80 Sveriges Kommuner och Landsting
81 Filipstads kommun
82 Göteborgs kommun
83 Linköpings kommun
84 Ljungby kommun
85 Luleå kommun
86 Malmö kommun
87 Skövde kommun
88 Stockholms kommun
89 Sundsvalls kommun
90 Uppsala kommun
91 Jönköpings läns landsting
92 Skåne läns landsting
93 Stockholms läns landsting
94 Uppsala läns landsting
95 Värmlands läns landsting
96 Västerbottens läns landsting
97 Västernorrlands läns landsting
98 Västra Götalands läns landsting
99 Örebro läns landsting
100 Östergötlands läns landsting
101 Ericsson Research
102 KK-stiftelsen
103 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
104 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
105 Kungl. Vetenskapsakademien
106 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
107 Landsorganisationen i Sverige
108 Läkemedelsindustriföreningen
109 RISE Research Institutes of Sweden AB
110 Stiftelsen för strategisk forskning
111 Svenska Läkaresällskapet
112 Svenskt Näringsliv
113 Sveriges akademikers centralorganisation
114 Sveriges universitets- och högskoleförbund
115 Tjänstemännens Centralorganisation
116 Wallenberg Foundations AB

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...