Remiss av SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 5 oktober 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Kammarrätten i Göteborg
3 Förvaltningsrätten i Stockholm
4 Justitiekanslern (JK)
5 Datainspektionen
6 Statens institutionsstyrelse
7 Myndigheten för delaktighet
8 Barnombudsmannen
9 Upphandlingsmyndigheten
10 Statens skolverk
11 Statens skolinspektion
12 Specialpedagogiska skolmyndigheten
13 Sameskolstyrelsen
14 Skolväsendets överklagandenämnd
15 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
16 Universitetskanslersämbetet
17 Uppsala universitet
18 Högskolan i Dalarna
19 Centrala studiestödsnämnden
20 Konkurrensverket
21 Regelrådet
22 Sametinget
23 Diskrimineringsombudsmannen
24 Arbetsmiljöverket
25 Arjeplogs kommun
26 Borlänge kommun
27 Emmaboda kommun
28 Gislaveds kommun
29 Göteborgs kommun
30 Haninge kommun
31 Heby kommun
32 Helsingborgs kommun
33 Hällefors kommun
34 Karlskoga kommun
35 Kiruna kommun
36 Laholms kommun
37 Lomma kommun
38 Malmö kommun
39 Nordmalings kommun
40 Norrköpings kommun
41 Orust kommun
42 Pajala kommun
43 Sala kommun
44 Skellefteå kommun
45 Staffanstorps kommun
46 Stockholms kommun
47 Torsås kommun
48 Uppsala kommun
49 Vimmerby kommun
50 Värmdö kommun
51 Västerviks kommun
52 Ydre kommun
53 Åmåls kommun
54 Årjängs kommun
55 Älvdalens kommun
56 Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund
57 Lapplands kommunalförbund
58 Gävleborgs läns landsting
59 Norrbottens läns landsting
60 Skåne läns landsting
61 Värmlands läns landsting
62 Västernorrlands läns landsting
63 Academedia AB
64 Almega
65 Autism- och Aspergerförbundet
66 Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat
67 DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
68 Folkbildningsrådet
69 Friskolornas riksförbund
70 Funktionsrätt Sverige (HSO)
71 Föreningen Sveriges skolchefer (FSS)
72 Företagarna
73 Föräldraalliansen Sverige
74 Hermods
75 Hörselskadades Riksförbund (HRF)
76 Idéburna skolors riksförbund
77 Internationella Engelska skolan i Sverige AB
78 Judiska Centralrådet i Sverige
79 Kulturgruppen för resandefolket
80 Kunskapsskolan i Sverige AB
81 Landsorganisationen i Sverige (LO)
82 Lika Unika
83 Lärarförbundet
84 Lärarnas Riksförbund
85 Nationellt centrum för svenska som andraspråk
86 Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation (OFI)
87 Riksförbundet Attention
88 Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
89 Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB språkstörning)
90 Riksförbundet Hem och Skola
91 Riksförbundet Romer i Europa
92 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
93 Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
94 Småföretagarnas Riksförbund
95 Svenska Downföreningen
96 Svenska Montessoriförbundet
97 Svenska Skolläkarföreningen
98 Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset
99 Svenskt Näringsliv
100 Sverigefinländarnas delegation
101 Sverigefinska riksförbundet
102 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
103 Sveriges Elevkårer
104 Sveriges Elevråd SVEA
105 Sveriges Jiddischförbund
106 Sveriges Romerförbund
107 Sveriges Kommuner och Landsting
108 Sveriges Psykologförbund
109 Sveriges skolkuratorers förening
110 Sveriges Skolledarförbund
111 Sveriges Vägledarförening
112 Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening (SYVI)
113 Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
114 Waldorfskolefederationen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.