Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ändrade regler för Första‒Fjärde AP-fonderna Diarienummer: Fi2017/02972/FPM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändrade regler för Första‒Fjärde AP-fonderna.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
26 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.