Remiss av promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar Diarienummer: Ju2017/05823/KRIM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.