Remiss Ds 2017:42 Följdändringar till ny förvaltningslag Diarienummer: Ju2017/07456/L6

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat departementspromemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 28 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.