Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag Diarienummer: Fi2017/03767/OU

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 29 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.