Remiss av Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i plan- och bygglagen Diarienummer: N2017/06521/PBB

Publicerad

Här kan du ta del av de instanser som Näringsdepartementet remitterat Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i plan- och bygglagen.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast 15
januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.