Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2017:61 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Diarienummer: Fi2017/04481/SFO

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.