Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds 2017:61

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget
innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)