Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning Ds 2020:29

Publicerad

Regeringen tar emot slutredovisningen för en utvecklad organisation för lokal statlig service.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition