Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2

Publicerad

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna promemoria behandlas ett antal sådana framställningar.

Ladda ner:

För att upprätthålla en så stor öppenhet som möjligt görs en noggrann avvägning mellan insynsintresset och sekretessintresset för varje framställning. I några fall görs bedömningen i promemorian att skyddet för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås nu bli åtgärdade.

 • Förslagen innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.
 • Det införs sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen.
 • En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt förordningen om medborgarinitiativet.
 • Skattesekretess ska enligt förslaget kunna föras över till Bokföringsnämnden.
 • Det föreslås att skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks.
 • Dessutom föreslås att sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande.
 • Skyddet för ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet förstärks.
 • Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Några frågor om offentlighet och sekretess

  Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna promemoria behandlas ett antal sådana framställningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Några frågor om offentlighet och sekretess

  Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss behandlar regeringen ett antal sådana framställningar och föreslår de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bedöms nödvändiga med beaktande av offentlighetsprincipen.

Proposition (1 st)

 • Några frågor om offentlighet och sekretess

  Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna proposition behandlar regeringen ett antal sådana framställningar och föreslår de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bedöms nödvändiga med beaktande av offentlighetsprincipen.

Riksdagsbeslut (1 st)