Remiss Ds 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess Diarienummer: Ju2016/01065/L6

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 10 maj 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.