Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Publicerad

Justitiedepartementet skickar i dag ut promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) på remiss. Promemorian innehåller flera förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Det har uppmärksammats att skyddet för enskilda är bristfälligt i vissa verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås nu bli åtgärdade.

  • Bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informations­teknik hos bibliotek.
  • Det införs sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen.
  • En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt förordningen om medborgar­initiativet.
  • Skattesekretess ska kunna föras över till Bokföringsnämnden.
  • Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks.

Även till skydd för det allmänna behöver sekretessen förstärkas på några områden.

  • Sekretessen för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande.
  • Sekretesskyddet för ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet förstärks.

Samtidigt förs ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighets­principen kommer att gälla även där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ds 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kerstin Bynander
Kansliråd
Telefon (växel) 08-405 10 00