Proposition från Finansdepartementet

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Prop. 2017/18:206

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen om regionaltutvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Eftersom lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att vissa
följdändringar görs i den lagen samt i lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om registrering av verkliga huvudmän
och kommunallagen. Vidare föreslås att lagen om samverkansorgan i länen och lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)