Remiss av utkast till förordning om Eko-bonussystem Diarienummer: N2018/01601/MRT

Publicerad

Här är de instanser som regeringen remitterat utkastet till förordning om Eko-bonussystem. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 18 april 2018.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Förvaltningsrätten i Göteborg
2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
3 Havs- och vattenmyndigheten
4 Initiativet Fossilfritt Sverige
5 Konjunkturinstitutet
6 Konkurrensverket
7 Kommerskollegium
8 Naturvårdsverket
9 Regelrådet
10 Sjö fartsverket
11 Statens geotekniska institut
12 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
13 Tillväxtverket
14 Trafik.analys
15 Trafik.verket
16 Transportstyrelsen
17 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
18 Delegationen för sjöfartsstöd
19 Havsmiljöinstitutet i Göteborg
20 IVL, Svenska Miljöinstitutet
21 Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim)
22 Maritimt forum
23 Näringslivets regelnämnd
24 Seko
25 Sjöbefälsföreningen
26 Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF)
27 Skogsindustrierna
28 Skärgårdsredarna
29 Svensk Sjöfart
30 Svenska Naturskyddsföreningen
31 Svenska Skeppshypotek
32 Svenskt Näringsliv
33 Sveriges Hamnar
34 Sveriges Kommuner och Landsting
35 Sveriges Skeppsmäklareförening
36 Sveriges Åkeriföretag
3 7 Transportarbetareförbundet
38 Transportindustriförbundet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.