Remiss SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård Diarienummer: U2017/05010/F

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 april 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Riksrevisionen
3 Svea hovrätt
4 Göteborgs tingsrätt
5 Kammarrätten i Göteborg
6 Förvaltningsrätten i Stockholm
7 Justitiekanslern (JK)
8 Brottsförebyggande rådet
9 Rättsmedicinalverket
10 Gentekniknämnden
11 Datainspektionen
12 Socialstyrelsen
13 Inspektionen för vård och omsorg
14 Läkemedelsverket
15 Folkhälsomyndigheten
16 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
17 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
18 Myndigheten för delaktighet
19 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
20 Statistiska centralbyrån
21 Arbetsgivarverket
22 Statskontoret
23 Gymnastik- och idrottshögskolan
24 Göteborgs universitet
25 Högskolan Dalarna
26 Högskolan Väst
27 Högskolan Kristianstad
28 Karlstads universitet
29 Karolinska institutet
30 Kungl. Tekniska högskolan
31 Linköpings universitet
32 Linnéuniversitet
33 Luleå tekniska universitet
34 Lunds universitet
35 Malmö universitet
36 Mittuniversitetet
37 Mälardalens högskola
38 Stockholms universitet
39 Umeå universitet
40 Uppsala universitet
41 Örebro universitet
42 Vetenskapsrådet
43 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
44 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
45 Regionala etikprövningsnämnden i Lund
46 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
47 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
48 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
49 Centrala etikprövningsnämnden
50 Verket för innovationssystem
51 Sveriges lantbruksuniversitet
52 Livsmedelsverket
53 Regelrådet
54 Sveriges Kommuner och Landsting
55 Stockholms läns landsting
56 Uppsala läns landsting
57 Södermanlands läns landsting
58 Östergötlands läns landsting
59 Jönköpings läns landsting
60 Kronobergs läns landsting
61 Kalmar läns landsting
62 Gotlands kommun
63 Blekinge läns landsting
64 Skåne läns landsting
65 Hallands läns landsting
66 Västra Götalands läns landsting
67 Värmlands läns landsting
68 Örebro läns landsting
69 Västmanlands läns landsting
70 Dalarnas läns landsting
71 Gävleborgs läns landsting
72 Västernorrlands läns landsting
73 Jämtlands läns landsting
74 Västerbottens läns landsting
75 Norrbottens läns landsting
76 Apotekarsocieteten
77 Biobank Sverige
78 Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer
79 Capio AB
80 Chalmers tekniska högskola AB
81 Ersta Sköndal Bräcke högskola
82 Famna
83 Forska!Sverige
84 Funktionsrätt Sverige
85 Hjärt-Lungfonden
86 KK-stiftelsen
87 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
88 Kungl. Vetenskapsakademien
89 Landsorganisationen i Sverige
90 Lika unika
91 Läkemedelsindustriföreningen
92 Pensionärernas riksorganisation
93 RISE Research Institutes of Sweden AB
94 Sophiahemmet, Ideell förening
95 Statens medicinsk-etiska råd
96 Stiftelsen för strategisk forskning
97 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
98 Stiftelsen Rödakorshemmet
99 Svenska Läkaresällskapet
100 Svenskt Näringsliv
101 Sveriges akademikers centralorganisation
102 Sveriges förenade studentkårer
103 Sveriges Pensionärsförbund
104 Sveriges Universitets- och högskoleförbund
105 Tjänstemännens Centralorganisation
106 Vårdföretagarna

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.