Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård SOU 2017:104

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning
av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Syftet är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs.

Utredningen föreslår bland annat att undantaget för arbete som utförs
inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad
nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort. Det föreslår också att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt. Förslagen innebär även ett förtydligande och en utvidgning av Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...