Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Ladda ner:

Regeringen föreslår att etikprövningslagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, även ska innefatta vetenskapliga studier genom observation. Det ska också i lagen regleras att en forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning inom den egna verksamheten utförs utan ett godkännande vid en etikprövning eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett sådant godkännande.

Regeringen föreslår vidare att Överklagandenämnden för etikprövning ska ha tillsyn över att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande, följs.

Straffmaximum för den som uppsåtligen utför forskning utan ett etikgodkännande ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i två år. Detta innebär att preskriptionstiden förlängs från två till fem år. Samma straffskala ska införas för en forskningshuvudman som uppsåtligen underlåter att vidta förebyggande åtgärder, om forskning utförs utan ett etikgodkännande eller i strid med ett villkor som meddelats i samband med ett sådant godkännande. Straffansvar föreslås även för brott mot etikprövningslagen som begås av grov oaktsamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...