Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra fusk vid högskoleprovet som sker genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Ladda ner:

Den nya lagen innebär bland annat att kontroll med kroppsvisitation av provdeltagare får utföras vid inpassering till eller utpassering från en lokal där högskoleprovet genomförs (in- eller utpasseringskontroll).

En provdeltagare som vägrar genomgå en in- eller utpasseringskontroll före eller efter ett provpass ska nekas tillträde till den lokal som kontrollen avser under de återstående provpassen. En sådan provdeltagare ska inte heller få något resultat på provet, om det inte finns synnerliga skäl. Om det är fråga om en vägran att genomgå en utpasseringskontroll ska provdeltagaren dessutom stängas av från deltagande i provet under en period av två år från tidpunkten för kontrollen, om det inte finns synnerliga skäl.

Lagen om ordningsvakter föreslås kompletteras med en bestämmelse om att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid in- eller utpasseringskontroll enligt lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet.

Det föreslås även införas en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgifter som hänför sig till planering eller andra förberedelser för in- och utpasseringskontroll enligt den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

  Sedan tidigare har utredningen lämnat en del av uppdraget i betänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk. Utredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande som innehåller den del som finns i tilläggsdirektivet. Utredningen har haft att ta ställning till om återkallande av ett antagningsbesked till högskoleutbildning på grund av att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas.

 • Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk

  Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. Huvudfrågan enligt direktiven är att ta ställning till om ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation samt internationella åtaganden såsom Europakonventionen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra fusk vid högskoleprovet som sker genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Proposition (1 st)

 • In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

  I propositionen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra att fusk sker vid högskoleprovet genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Laddar...