Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet Dir. 2018:91

Publicerad

En särskild utredare ska bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till huruvida ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation,
 • bedöma vid hur stor andel av provlokalerna som kroppsvisitation vid högskoleprov i så fall bör genomföras,
 • ta ställning till vem som ska genomföra kroppsvisitation,
 • ta ställning till om uppgifter i Universitets- och högskolerådets beslut om på vilka platser kroppsvisitation ska utföras ska kunna omfattas av sekretess för att dessa platser inte ska bli kända i förväg,
 • ta ställning till om sekretess bör gälla för sådan uppgift i anmälan om fusk vid högskoleprovet som kan leda till att den som har lämnat anmälan kan identifieras, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredaren får även föreslå andra åtgärder som syftar till att förhindra fusk vid högskoleprovet. Om utredaren finner att det inte är godtagbart med ett krav på kroppsvisitation ska utredaren föreslå andra åtgärder som bedöms ha god effekt i arbetet med att motverka fusk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

  Sedan tidigare har utredningen lämnat en del av uppdraget i betänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk. Utredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande som innehåller den del som finns i tilläggsdirektivet. Utredningen har haft att ta ställning till om återkallande av ett antagningsbesked till högskoleutbildning på grund av att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas.

 • Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk

  Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. Huvudfrågan enligt direktiven är att ta ställning till om ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation samt internationella åtaganden såsom Europakonventionen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra fusk vid högskoleprovet som sker genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Proposition (1 st)

 • In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

  I propositionen föreslås en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet, ändringar i lagen (1980:578) om ordningsvakter samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar till att förhindra att fusk sker vid högskoleprovet genom användning av elektroniskt hjälpmedel.