Remiss av EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter Diarienummer: Ju2018/02069/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat EU-direktiv COM(2018) 135 final.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 maj 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.