Remiss av EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar Diarienummer: Ju2018/02064/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat EU-förordningen COM(2018) 96 final.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 8 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.