Remiss av promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el Diarienummer: Fi2018/01752/S2

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen
den 30 maj 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.