Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el Fi2018/01752/S2

Publicerad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att den avsåg att se över förutsättningarna för att skattemässigt gynna viss solel. Regeringen aviserade den 21 november 2016 att den avsåg att, som ett första steg i avskaffandet av energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen förbrukas, sänka energiskatten på elen till 0,5 öre per kilowattimme, dvs. med över 98 procent. Efter att riksdagen beslutat i enlighet med förslaget i prop. 2016/17:141 sänktes skatten för denna el den 1 juli 2017. I enlighet med den tidigare aviseringen ska regeringen, i ett andra steg, ta fram och remittera ett förslag som innebär ett borttagande av energiskatten för den i första steget berörda elen samtidigt som förslaget respekterar EU-rätten. I promemorian behandlas detta andra steg.

Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Ikraftträdandet förutsätter att godkännande från Europeiska kommissionen erhållits dessförinnan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition