Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav Fi2023/02586

Publicerad

Promemorian innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen om skatt på energi.

Ladda ner:

Genom en tidigare ändring i nämnda förordning (se SFS 2023:141) anpassades de svenska bestämmelserna till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197 av den 17 januari 2022 om fastställande av en gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen genom att det nuvarande märkämnet vid märkning av bränslen i vissa fall, ”Solvent Yellow 124”, ersattes med det nya gemensamma märkämne som följer av kommissionens genomförandebeslut, ”Accutrace™ Plus”. En följdändring gjordes också i bestämmelsen om det färgämne som ska användas tillsammans med märkämnet, i fråga om vilken färg som det färdiga bränslet ska ha.

En justering föreslås nu av bestämmelsen om det färgämne som ska användas tillsammans med märkämnet så att det anges att inblandningen ska ge den färdiga produkten en tydligt blå, blågrön eller grön färg i stället för att ge en klar blå färg. Ändringen föreslås träda i kraft den 15 december 2023 men tillämpas retroaktivt från den 1 juli 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19 oktober 2023.