Remiss av betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31) Diarienummer: Fö2018/00578/RS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31).

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 25 september 2018.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Remissvar

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen – även yttranden som inte publiceras på webbplatsen – finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.