Remittering av promemoria om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning av lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) Diarienummer: S2018/05602/FST

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning av lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 17 december 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.