Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning av lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Ladda ner:

Förslaget förtydligar att sekretess även gäller i ärenden om bidrag till reparationer och i ärenden om bidrag till besiktning och underhåll. Enligt förslaget ska sekretess gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden. Detta om man kan anta att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling föreslås att sekretessen ska gälla i högst sjuttio år.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.