Remiss av promemorian Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten Diarienummer: U2019/01948/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.