Remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och sjötrafikförordningen (1986:300) Diarienummer: I2019/00635/TM

Publicerad

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30 september 2019.

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.