Remiss från Miljödepartementet

Remiss Promemoria om Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden Diarienummer: M2019/01436/Ke

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian om Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden - inom ramen för finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 1 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.