Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Remiss av kompletterande promemoria till promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer Diarienummer: UD2020/04338/HI

Publicerad

Här kan du ta del av remissvaren från de instanser som har ombetts att svara på den kompletterande promemorian till promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI). Remissen avser ett omarbetat förslag för advokatyrket. Det nya förslaget innebär att rätten till dröjsmålstalan i fråga om advokatyrket genomförs genom ändring av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, i stället för genom att ändra rättegångsbalken

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.