Remiss av promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket Diarienummer: 12020/02546

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller
Förenade kungariket.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den
9 november 2020 i fråga om erkännande av körkort, samt när det gäller
utbyte av körkort senast den 11 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.