Remiss av promemorian Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet från tredjeland Diarienummer: Ju2021/02773/L4

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departementet har remitterat promemorian Ändringar i det tillfälliga inrese­förbudet från tredjeland.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departementet senast den 6
augusti 2021

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.