Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall Diarienummer: Fi2022/00292

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.