Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Leveranser av bränsle till havs i vissa fall Fi2022/00292

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs vissa särskilda bestämmelser om flyttningar av beskattat bränsle för proviantering till havs.

Ladda ner:

Förslagen innebär att den som får ett godkännande av Skatteverket även fortsättningsvis kan få återbetalning av skatt vid leveranser av vissa bränslen med fartyg för förbrukning i skepp utanför Sverige på motsvarande grunder som enligt nuvarande bestämmelser. Det föreslås vidare en möjlighet att i dessa fall inte använda förfarandet för beskattade varor.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 vad gäller ansökan om godkännande och i övrigt den 13 februari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)