Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Leveranser av bränsle till havs i vissa fall Fi2022/00292

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs vissa särskilda bestämmelser om flyttningar av beskattat bränsle för proviantering till havs.

Ladda ner:

Förslagen innebär att den som får ett godkännande av Skatteverket även fortsättningsvis kan få återbetalning av skatt vid leveranser av vissa bränslen med fartyg för förbrukning i skepp utanför Sverige på motsvarande grunder som enligt nuvarande bestämmelser. Det föreslås vidare en möjlighet att i dessa fall inte använda förfarandet för beskattade varor.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 vad gäller ansökan om godkännande och i övrigt den 13 februari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition