Remiss

Remiss av Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (utkast till lagrådsremiss) Diarienummer: S2022/00789

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Socialdepartementet har remitterat Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (utkast till lagrådsremiss).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 17 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.