Remiss från Miljödepartementet

Remiss för promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar Diarienummer: M2022/01542

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11 oktober 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.