Remiss av SOU 2023:1 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet Diarienummer: Ju2023/00373

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Justitiedepartementet gällande SOU 2023:1 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 juni 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.