Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins Utvecklingssamarbete och fredsfrämjande i Afghanistan 2018-2019 Diarienummer: UD2018/06250

Publicerad

Folke Bernadotteakademins (FBA) uppdrag inom ramen för denna strategi ska
komplettera resultatstratregin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan
2014-2019 och bidra till förbättrad kapacitet för en fredlig och inkluderande
samhällsutveckling i Afghanistan.

Ladda ner:

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder, nästan 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet har de senaste 40 åren präglats av väpnade konflikter. Det allvarliga säkerhetsläget påverkar alla aspekter av afghanernas liv och utgör hinder för en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

Många av grundorsakerna till konflikterna finns på lokal nivå, relaterade
till fördelning av makt och resurser, i kombination med ett svagt rättsväsende och polis. Afghanistans regering verkar för  fredsansträngningar som är afghanskledda och ägda, vilket stöds av
det internationella samfundet. Regionala motsättningar, korruption, organiserad brottslighet och stöd till väpnade grupperingar underminerar fredsansträngningar. Det finns en rad afghanska, internationella och regionala initiativ som på olika sätt skulle kunna bidra till en framtida fredsprocess i Afghanistan.

Afghanistan saknar en enad civilsamhällesrörelse för fred, liksom en
stark kvinnorörelse för fred. Få kvinnor deltar på ett meningsfullt vis i de
formella afghanska strukturer som har bäring på konfliktförebyggande och fredsbyggande. Kvinnors möjlighet att bidra begränsas av konservativa sociala normer och brist på rättigheter och förstärks av fattigdom, ojämlikhet och säkerhetsläget. Mäns engagemang och ansvar för jämställdhet är centralt för att möjliggöra ett ökat aktörskap för kvinnor.

Folke Bernadotteakademins (FBA) uppdrag inom ramen för denna strategi ska bidra till följande mål:

  • Kvinnor har ökad kunskap, stärkta nätverk och är bättre organiseradeför att delta i och påverka fredsansträngningar.
  • Parter i afghanskledda fredsansträngningar har ökad kapacitet attidentifiera möjligheter till dialog och medling, samt att bidra till dialog och medlingsprocesser.

Verksamheten ska genomföras under perioden 2018-2019 och omfattar sammantaget 10,6 miljoner kronor.