Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021–2027 Diarienummer: UD2021/14497

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Strategin för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet ska gälla under perioden 2021–2027 och omfattar totalt ca 5,6 miljarder kronor. Sidas verksamhet på västra Balkan1 omfattar ca 4,9 miljarder kronor och i Turkiet upp till 525 miljoner kronor2. Svenska institutets (SI) verksamhet på västra Balkan omfattar 90 miljoner kronor och i Turkiet 50 miljoner kronor. Verksamheten vid svenska Generalkonsulatet i Istanbul (GKI) omfattar 63 miljoner kronor. Folke Bernadotteakademins (FBA) verksamhet omfattar 56 miljoner kronor.

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 23 i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 21 i regleringsbrev avseende SI för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och 1:4.1 FBA, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår samt för GKI medel som anslås under anslagspost 29.6 i regleringsbrev avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet för respektive budgetår.