Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet. Det svenska reformsamarbetet med länderna i Östeuropa syftar till att stödja dessa länders reformprocesser för att uppnå ökat EU-närmande vilket är det mest effektiva sättet att uppnå det övergripande målet för svenskt internationellt bistånd i regionen. EU:s Östliga Partnerskap utgör här ett viktigt ramverk.

Ladda ner:

Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa ska gälla under perioden 2021–2027 och omfattar totalt 6,6 miljarder kronor. Sidas verksamhet i Östeuropa[1] omfattar 6,4 miljarder kronor. Svenska institutets (SI) verksamhet i Östeuropa omfattar 150 miljoner kronor. Folke Bernadotteakademins (FBA) verksamhet omfattar 50 miljoner kronor.

Strategin styr användningen av medel som anslås under Utgiftsområdet 7 Internationellt bistånd 1:1 biståndsverksamhet anslagspost 23 i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 21 i regleringsbrev avseende SI för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och 1:4.1 FBA, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår för respektive budgetår.