Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald, 2022–2026

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 8 miljarder kronor.

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och Parisavtalet.

Ladda ner:

Strategin styr användningen av medel som anslås under Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 34 Hållbar utveckling i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

Verksamheten ska bidra till följande mål:

  • Ökad vattentrygghet genom hållbar förvaltning av sötvattenresurser och sötvattenekosystem.
  • Begränsad klimatpåverkan inklusive ökad tillgång till förnybar energi och ökad energieffektivisering.
  • Fler miljömässigt hållbara och inkluderande städer och samhällen.
  • Hållbara produktions- och konsumtionsmönster, inklusive omställningen till hållbara livsmedelssystem, minskade föroreningar och hållbar kemikalie- och avfallshantering.
  • Stärkt anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • Renare hav och kuster samt hållbart nyttjande och förvaltning samt restaurering av marina naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem.
  • Ökat skydd, bevarande och restaurering av ekosystem och biologisk mångfald samt stärkta förutsättningar för hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av landbaserade naturresurser.