Försvarsdepartementets organisation

Uppdaterad

Försvarsdepartementet har funnits i sin nuvarande form sedan 1920. På Försvarsdepartementet arbetar cirka 140 personer, bland annat politiskt sakkunniga, handläggare, kommunikatörer, assistenter och militärrådgivare.

Politisk ledning

Försvarsminister Peter Hultqvist är statsråd och chef för Försvarsdepartementet.

Statssekreteraren leder arbetet i departementet närmast under departementschefen. Statsrådet har en politisk stab som leds av statssekreteraren. Där ingår två politiskt sakkunniga med uppgift att stödja statsrådet och en pressekreterare som sköter kontakten med media.

Chefstjänstemän

Chefstjänstemän i departementet är statssekreteraren och expeditions- och rättschefen. Expeditions- och rättschefen är en opolitiskt tillsatt tjänsteman och biträder statssekreteraren i ledning och samordning av arbetet i departementet.

Enheter

Rättssekretariatet (RS)

Ansvarar för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete, samt frågor om administrativ beredskap, folkrätt (internationell humanitär rätt), ärenden om utlämning av allmänna handlingar och samordning av delningar från andra departement.

Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd (ESL)

Ansvarar för ekonomisk styrning, samordning av budgetprocessen och den interna administrationen av departementet gällande internbudget, verksamhetsplanering och ekonomiadministrativa frågor, samt svarar för lokalfrågor, IT, kommittéservice och krypto.

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys (SI)

Ansvarar för frågor rörande säkerhetspolitik, leder strategiutveckling och svarar för övergripande analyser, samt svarar för internationell samordning gällande EU, nordiskt samarbete och Nato.

Enheten för samordning av försvarsunderrättelsefrågor (SUND)

Ansvarar för att löpande följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamheten, samt svara för departementets beredskap.

Enheten för materiel, forskning och utveckling (MFU)

Ansvarar för materielförsörjning, forskning och utveckling, bilateralt och multilateralt materielsamarbete och exportstöd.

Enheten för militär förmåga och insatser (MFI)

Ansvarar för frågor om det militära försvaret såsom försvarets insatsorganisation, operativa förmåga och förmågeutveckling.