FAO och Svenska FAO-kommittén

Uppdaterad

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. Svenska FAO-kommittén skapades år 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Den svenska regeringens övergripande arbete med frågor som rör FAO som organisation hanteras av sekretariatet för EU- och internationella frågor (EUI) på Näringsdepartementet.

Regeringen ser FAO som en viktig aktör och är en stor givare till organisationens verksamhet med ett årligt stöd på totalt omkring 180 miljoner kronor. I relation till andra givare av frivilliga bidrag är Sverige för närvarande på åttonde största givarplats. Det senaste uppgifterna om att antalet hungrande i världen ännu en gång ökar gör FAO:s verksamhet än mer angelägen.

I december 2017 beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges engagemang i FAO. Viktiga områden som Sverige vill stärka är bland annat innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk.

Den svenska regeringens övergripande arbete med frågor som rör FAO som organisation hanteras av sekretariatet för EU- och internationella frågor på Näringsdepartementet.

Den svenska politiken för global utveckling

Arbetet inom ramen för FAO sammanfaller i hög grad med andra delar av regeringens arbete med global utveckling. Den svenska politiken för global utveckling söker ett helhetsperspektiv på utvecklingsfrågor och betonar vikten av samstämmighet mellan olika politikområden. Riksdagen beslutade detta i december 2003 mot bakgrund av regeringens proposition Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling. Näringsdepartementet har därför också ett nära samarbete med Utrikesdepartementet.

Artikel på webbplatsen: Sveriges politik för global utveckling

FAO:s arbete i humanitära kriser

Svenska FAO-kommittén

Den svenska FAO-kommittén grundades 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald inom områdena jordbruk, fiske och skogsbruk. Kommittén ska bland annat ge råd i frågor som rör Sveriges deltagande i FAO:s verksamhet och skapa intresse för frågor som rör tryggad livsmedelsförsörjning.

Kommittén består av tolv ledamöter varav en ordförande och en sekreterare. Ordförande i kommittén är statssekreterare Per Callenberg, knuten till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Svenska FAO-kommitténs webbplats

Världshungerdagen 16 oktober

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammar FAO World Food Day (Världshungerdagen) den 16 oktober, samma dag som organisationen bildades 1945, med olika teman. Syftet är att påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen.

Förhoppningen är bland annat att uppmärksammandet av World Food Day ska bidra till att:

  • öka allmänhetens medvetenhet om problemen
  • uppmuntra nationella, bilaterala, multilaterala och icke-statliga ansträngningar
  • stärka internationell och nationell solidaritet i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom
  • uppmärksamma framgångar inom livsmedels- och jordbruksutveckling
  • uppmuntra landsbygdens befolkning och då särskilt kvinnor och underprivilegierade grupper, att delta i beslut och aktiviteter som påverkar deras levnadsförhållanden och att uppmuntra samarbete mellan utvecklingsländer.

Aktiviteter på World Food Day genomförs på lokal, nationell, regional och internationell nivå. På nationell och lokal nivå prioriteras ofta aktiviteter på landsbygden, till exempel jordbruksmarknader, utställningar, spridning av informationsmaterial och workshops.

Om World Food Day på FAO:s webbplats

En kenyansk kvinna tröstar sitt undernärda barn.
En kenyansk kvinna tröstar sitt undernärda barn. Foto: ©FAO/Ami Vitale

FAO-kommitténs översättningar av FAO:s flaggskeppspublikationer

Svenska FAO-kommittén har låtit översätta sammanfattningar av några av FAO:s regelbundet återkommande så kallade flaggskeppsrapporter.

Svenska FAO-kommitténs debattskrifter

Svenska FAO-kommittén ger en gång om året ut en debattskrift i aktuella ämnesområden för att sprida kunskap om och väcka intresse för frågor som berör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO. Du hittar alla debattskrifter på regeringens webbplats.

Fakta om FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO grundades år 1945 med syftet att bland annat bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och frihet från hunger samt en bättre världsekonomi.