Socialdepartementets organisation

Socialdepartementet har cirka 200 anställda, varav ett femtontal är politiskt tillsatta tjänster.

Politisk ledning

Annika Strandhäll är socialminister och chef för Socialdepartementet. På departementet finns ytter­ligare ett statsråd: barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Förutom statsråden finns statssekreterare i den politiska ledningen. Dessa ansvarar för olika politikområden direkt under statsråden, och biträder statsråden med att planera, samordna och följa upp departementets verksamhet.

Statsråden och statssekreterarna har en stab av politiskt sakkunniga tjänstemän som bistår ledningen i det politiska arbetet med underlag, politiska bedömningar, planering och samordning och mediekontakter.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

I Socialdepartementet finns en expeditionschef och två rättschefer som, liksom statssekreterarna, biträder statsråden med arbetsledning, planering och samordning av verksamheten. De ansvarar för att departementetsärenden handläggs på ett lagenligt och enhetligt sätt. Rättscheferna ansvarar dessutom för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas.

Socialdepartementet har sakfrågeenheter och enheter för stöd och samordning. Enheternas uppgift är att ge stöd till den politiska ledningen.

Sakfrågeenheter

Sakfrågeenheterna förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. I uppgiften ingår bland annat arbete med propositioner, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar och utredningsuppdrag till kommittéer. Dessa är:

  • Enheten för familj och sociala tjänster (FST)
  • Enheten för folkhälsa och sjukvård (FS)
  • Jämställdhetsenheten (JÄM)
  • Socialförsäkringsenheten (SF)

Enheter för stöd och samordning

En enhet granskar framförallt departementets beredning av ärenden och en annan handlägger frågor av juridisk karaktär och ärenden som rör lagar och andra författningar. Dessa är

  • Expeditionschefskansliet (RE)
  • Rättssekretariatet (RS)

Övriga enheter stödjer och samordnar enhetsövergripande frågor, EU- och internationella frågor, statens budget och analysarbete, myndighets- och verksamhetsstyrning, forskningsfrågor och administrativa uppgifter. De arbetar också med interna ekonomi- och personalfrågor samt extern och intern kommunikation.

  • Enheten för EU och internationell samordning (EIS)
  • Enheten för samordning och stöd (SAM)
  • Kommunikationsenheten (KOM)