Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådsberedningens organisation

Uppdaterad

Chef för Statsrådsberedningen är statsminister Ulf Kristersson. I Statsrådsberedningen finns också EU-minister Jessika Roswall. Statsrådsberedningen är indelad i kanslier.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Statsministerns kansli

I statsministerns kansli finns en stab som hanterar statsministerns åtaganden. Staben arbetar också med regeringens övergripande politiska strategi. Det finns även en pressenhet som hanterar pressfrågor.

Johan Stuart är statsministerns statssekreterare. Han stödjer statsministern i dennes roll som regeringschef och chef för myndigheten Regeringskansliet. Vidare ansvarar han närmast under statsministern för ledning och fördelning av arbetet i Statsrådsberedningen samt leder gruppen för strategisk samordning, GSS, i frågor om krishantering.

Statssekreteraren Johan Jakobsson ansvarar för strategisk kommunikation.

I statsrådsberedningen är också Anna Dahlberg statssekreterare.

Anna Dahlberg

Samordningskanslierna

Samordningskanslierna hanterar den politiska samordningen i Regeringskansliet.

Samordningskanslierna för M, KD och L leds av statssekreterarna Per Swenson Claréus (M), Tobias Karlström (KD) och Johan Britz (L).

Samordningskansliet för SD leds av kanslichefen Gustav Gellerbrant.

EU-ministerns kansli

I EU-ministerns kansli finns en stab som hanterar EU-ministerns åtaganden. Det finns även en pressekreterare som hanterar pressfrågor.

Christian Danielsson är statssekreterare hos EU-ministern. Han har motsvarande uppgifter i förhållande till statsministern i EU-frågor och bilaterala engagemang i Europa.

CV Christian Danielsson

Förvaltningschefen och förvaltningschefens kansli

Förvaltningschefen biträder, tillsammans med statsministerns statssekreterare och rättschefen i Statsrådsberedningen, statsministern i den löpande ledningen av Regeringskansliet. Förvaltningschefen i Regeringskansliet är även chef för Förvaltningsavdelningen och har sin organisatoriska placering i Statsrådsberedningen.

Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets övergripande planering samt för budget och uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar också för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden. Förvaltningschefen har under statsministerns statssekreterare dessutom ett övergripande ansvar för Statsrådsberedningens administration och lägger fram förslag till och följer upp Statsrådsberedningens budget.

Förvaltningschefens kansli biträder förvaltningschefen både i egenskap av förvaltningschef i Regeringskansliet och som chef för Förvaltningsavdelningen. Kansliet ansvarar för frågor om Regeringskansliets organisation, lokalförsörjning, utveckling och effektivisering av myndigheten Regeringskansliet samt fördelningsprocessen för Regeringskansliets myndighetsanslag. Vidare stödjer kansliet Förvaltningschefen när det gäller Statsrådsberedningens administration.

Under förvaltningschefen finns HR-direktören som särskilt ska verka för utveckling av och enhetlighet inom Regeringskansliet i arbetsgivarpolitiska frågor. HR-direktören har även ansvar för Statsrådsberedningens HR-arbete.

Rättschefen och rättschefens kansli

Rättschefen i Statsrådsberedningen biträder, tillsammans med statsministerns statssekreterare och förvaltningschefen, statsministern i den löpande ledningen av Regeringskansliet. Rättschefen biträder även statsministern i rättsliga frågor.

Rättschefen i Statsrådsberedningen ansvarar för samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden i Statsrådsberedningen.

Rättschefens kansli biträder rättschefen och är Statsrådsberedningens rättssekretariat. Kansliet har till uppgift att bistå vid den samordning av Regeringskansliet som Statsrådsberedningen svarar för. Vidare stödjer kansliet statsministern och den övriga politiska ledningen i Statsrådsberedningen i rättsliga frågor och har ett särskilt ansvar för regeringsarbetet. Kansliet deltar också i arbetet med att utveckla Regeringskansliet som myndighet.

I rättschefens kansli finns även expeditionen för regeringsprotokollet.

Programmet för digitalisering av kärnprocesserna

Under rättschefen finns programmet för digitalisering av kärnprocesserna. Inom programmet drivs ett myndighetsövergripande arbete med att utveckla kärnverksamhetens arbetsformer med stöd av digitala verktyg.

Granskningskansliet

Under rättschefen finns granskningskansliet. Det verkar inom Regeringskansliet för enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftningen, med ett särskilt ansvar för att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Kansliet utövar juridisk och språklig kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement, arbetar med rådgivning samt medverkar vid utbildning och annat utvecklingsarbete. Dessutom ansvarar kansliet för EU-språkvården.

Vidare har kansliet ett ansvar för elektroniskt kungörande av författningar i Svensk författningssamling (SFS) och svarar för Regeringskansliets rättsdatabaser samt för Regeringskansliets kontakter med Lagrådet.

EU-chefen och EU-samordningen

EU-chefen biträder statsministern i EU-frågor.

Under EU-chefen finns EU-samordningen som verkar för ett effektivt genomförande av Sveriges EU-politik. Den samordnar EU-arbetet i Regeringskansliet och ansvarar för EU:s fördrag och långtidsbudget. Samordningen ansvarar vidare för regeringens agerande i mål vid EU-domstolen, samordnar svenskt genomförande av EU-rätten och utför viss EU-rättslig granskning. Samordningen ska främja anställning av svenskar i EU:s institutioner och har myndighetsansvar för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). EU-sam­ordningen innefattar kansliet för samordning av EU-frågor och kansliet för EU-rättsliga frågor.

Nationella säkerhetsrådgivaren

I Statsrådsberedningen finns en nationell säkerhetsrådgivare som ansvarar för analys, samordning och inriktning av frågor som rör nationell säkerhet. Rådgivaren biträder det nationella säkerhetsrådet.

Rådgivaren biträder också statsministern i utrikes och säkerhetspolitiska frågor och frågor om nationell säkerhet.

CV Henrik Landerholm 

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering och kansliet för krishantering

Under den nationella säkerhetsrådgivaren ansvarar den särskilda chefstjänstemannen för krishantering för analys, samordning och inriktning av krishanteringen i Regeringskansliet samt utveckling, uppföljning och nödvändiga förberedelser för detta.

Under den särskilda chefstjänstemannen för krishantering finns kansliet för krishantering.

Kansliet för utrikes och säkerhetspolitiska frågor

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns ett kansli för utrikes och säkerhetspolitiska frågor. Kansliet stödjer den nationella säkerhetsrådgivaren i stödet till statsministern i löpande utrikes och säkerhetspolitiska frågor.

Kansliet för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns ett kansli för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet. Kansliet analyserar och samordnar frågor som rör nationell säkerhet och stödjer departementen i deras arbete med sådana frågor.

Regeringskansliets arbete med nationell säkerhet

Kansliet för samordning av underrättelser

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns ett kansli för samordning av underrättelser. Kansliet analyserar och samordnar underrättelseinformation i Regeringskansliet.

Internrevisionen

Internrevisionen har till uppgift att utföra intern revision av all verksamhet inom Regeringskansliet, inklusive kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.

Revisionen ska bland annat avse en självständig granskning av Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur Regeringskansliet fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter.

Laddar...